Cookie- en Privacyverklaring

OVER ONS PRIVACYBELEID
https://technischekeukentekening.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
SSL is een veilige verbinding zodat vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en gegevens niet onderschept kunnen worden. Bezoekers van de website kunnen in de adresbalk aan de HTTPS letters zien of een site een SSL-certificaat heeft en dus beveiligd is.
Mocht u vragen hebben over onze privacybeleid dan kunt u contact opnemen met ons voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


BEWAARTERMIJNEN
https://technischekeukentekening.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens Reden Bewaartermijn
* Voor- en achternaam 
> Om u bij het terugbellen of het versturen van een bericht per e-mail of per post, netjes te kunnen aanspreken
> Onbepaalde tijd

* Geslacht
> Om u netjes te kunnen aanspreken
> Onbepaalde tijd

* Adresgegevens
> Voor verdere correspondentie en het toesturen van de technische tekeningen
> Onbepaalde tijd

* Telefoonnummer
> Om u in bepaalde gevallen te kunnen bellen
> Onbepaalde tijd

* E-mailadres
> Voor verdere correspondentie en het toesturen van de technische tekeningen
> Onbepaalde tijd

* IP-adres
> Voor vaststellen van je locatie als je de website bezoekt
> Onbepaalde tijd

* Gegevens over jouw activiteiten op onze website
> Voor analyse t.b.v. websiteoptimalisatie
> 50 maanden


UW RECHTEN
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


INZAGERECHT
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 5 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


RECTIFICATIERECHT
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 5 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 5 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan ons voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 5 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


COOKIES
Cookies zijn onder andere nodig om onze website goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken voor u. Een cookie is een klein bestandje dat door websites wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie in deze cookie kan, bijvoorbeeld wanneer u de site opnieuw bezoekt, worden teruggestuurd naar deze website. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen en ervoor kunnen zorgen dat u niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen.


FUNCTIONELE COOKIES
Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.


ANALYTISCHE COOKIES
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


COOKIES VAN DERDE PARTIJEN
Zie hieronder voor een lijst met de cookies die wij gebruiken, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.

Cookie: _wpfuuid
Van: WPForms Universally Unique Identifier
Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar
Doel: Contactformulier

Cookie: PHPSESSID
Van: Wordpress
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie
Doel: Houdt gedurende het bezoek bij welke pagina’s je bezoekt en de gedane zoekopdrachten.


COOKIES VERWIJDEREN
Wilt u geen cookies toestaan of wilt u deze verwijderen? Dan kunt u altijd uw instellingen aanpassen of via uw browser cookies verwijderen. Wanneer u cookies uitschakelt werkt onze site mogelijk minder goed en kan het zijn dat u bepaalde functies van onze website niet meer kunt gebruiken.
Internet Explorer: ga naar Extra > Internetopties > Algemeen. Klik bij Browsegegevens op Verwijderen, vink Cookies en websitegegevens aan en klik op Verwijderen.
Firefox: ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op Verwijder individuele cookies > Verwijder alles (of selecteer welke cookies je wilt verwijderen).
Chrome: ga in het menu naar Browsegegevens wissen. Selecteer een periode en vink Cookies en andere sitegegevens aan. Klik op Browsegegevens wissen.
Safari: Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op Verwijder alle websitegegevens of kies wat u met de cookies wilt doen.


WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY BELEID
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
https://technischekeukentekening.nl heeft de bescherming van uw privacy hoog in het vaandel staan en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@technischekeukentekening.nl .